Soortenbescherming

Met Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb 2016) werken we, behalve aan het bevorderen van de algehele biodiversiteit, aan de instandhoudingsplicht van de Europees beschermde soorten die gebonden zijn aan landbouwgronden. In 2015 heeft Natuurrijk Limburg hard gewerkt om in Zuid-Limburg zoveel mogelijk contracten van de oude regelingen met dezelfde doelstelling over te sluiten naar het ANLb2016. Ook zijn er op bepaalde plekken nieuwe elementen en percelen toegevoegd om een bijdrage te leveren aan verbetering van leefgebieden voor doelsoorten als Vroedmeesterpad, Geelbuikvuurpad, Grauwe klauwier, Veldhamster, Wilde kat en Hazelmuis. Op deze manier werkt Natuurrijk Limburg (Zuid) samen met haar ruim 950 leden aan een netwerk van landschapselementen en grotere en kleinere leefgebieden op agrarische percelen die een waardevolle aanvulling vormen op de bestaande natuur- en bosgebieden.

Of lees over wat wij nog meer doen: