Projecten

22-12-2022

Faciliteren in landschapsonderhoud

Beste leden,

Ons project faciliteren in landschapsonderhoud is tot een einde gekomen. Gedurende 2021 en 2022 werden verscheidene pilots uitgevoerd, en op 7 oktober werd er een succesvolle thema- en demodag georganiseerd. Een overzicht van de gehouden presentaties op die dag te Cartils, treft u hieronder aan:

Met een vriendelijke groet en alle goeds,

Namens het bestuur van Natuurrijk Limburg Zuid,
L. Hupperichs
secretaris


 

29.01.2020

Grote belangstelling voor pilot begrazings- en/of hooilandbeheer

Ruim 50 leden van Natuurrijk Limburg Zuid waren aanwezig op de informatiebijeenkomst die het startpunt was van de pilot Begrazings- en/of hooilandbeheer. Hier de presentaties en het verslag van de bijeenkomst. Centraal stond de vraag: Hoe kunnen we samen als aanwezige leden van Natuurrijk Limburg Zuid een duurzame verbinding leggen tussen leden met “begrazings/grasvraag” en leden met een “begrazings/grasaanbod” met als einddoel een samenwerking tot stand te brengen die bijdraagt aan een verbetering van de biodiversiteit in de regio Zuid-Limburg?

Wilt u deelnemen aan deze pilot? Kijk dan hier voor meer informatie. Via dit invulformulier kunt u zich aanmelden.


 

23.12.2019

Uitnodiging informatiebijeenkomst pilot begrazingsbeheer 21.1.2020 om 20.00 uur.

uitnodiging Nali Zuid pilot begrazingsbeheer 21.1.2020

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Behoeftepeiling Landschapsbeheer

Project voor grondeigenaren landschaps en natuurbeheer maart 2019

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Maatschappelijke organisaties nemen verantwoordelijkheid in Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Natuurrijk Limburg Zuid en IKL hebben gezocht naar mogelijkheden voor het generen en uitvoeren van projecten ten behoeve van onze leden. Daarnaast zijn ook de mogelijkheden onderzocht om vanuit de NLZL middelen hiervoor beschikbaar te gaan krijgen. Samenwerking met andere partijen die de verantwoordelijkheid nemen op thema’s die elkaar verbinden en versterken is onze inzet geweest om te komen tot een samenwerking met de LLTB en de VVV. Een en ander heeft er toe geleid dat op 1 maart bijgaand document is ondertekend.

Nationaal Landschap Zuid-Limburg

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Waardering voor inspanningen met betrekking tot beheer

Met ingang van 1 januari 2016 zijn de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Limburg (SNLL) en de subsidieregeling GroenBlauwe Diensten Limburg (GBDL) vervangen door de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb16).

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Projecten Natuurrijk Limburg Zuid

Agrarisch natuur- en landschapbeheer 2016 (ANLb2016)

Sinds 1 januari is het ANLb2016 in werking getreden. Deze regeling vervangt de (P)SAN, SNLa en Groenblauwe-Diensten. ANLb is natuurbeheer op landbouwgronden. Met ANLb werken we, naast de algehele biodiversiteit, aan de instandhoudingsplicht van de Europese soorten die gebonden zijn aan landbouwgronden.

In 2015 heeft Natuurrijk Limburg Zuid hard gewerkt om in Zuid-Limburg zoveel mogelijk contracten van de oude regelingen over te sluiten naar het ANLb2016. De centrale gedachte hierbij is wel steeds geweest om een toegevoegde ecologische waarde te realiseren. Hierbij kan een grove verdeling gemaakt worden tussen akkerbeheer, ecologische dooradering van het landelijke gebied en het creëren van leefgebieden voor doelsoorten.

Bij het akkerbeheer wordt onderscheid gemaakt tussen beheer gericht op de ontwikkeling van kruidenrijke akkers of akkerranden, akkervogelbeheer of akkerbeheer toegespitst op de Veldhamster (ook wel Korenwolf genoemd). Met name creëren van leefgebieden voor de Veldhamster, een van de doelsoorten, is een belangrijke aspect van het ANLb2016 in Zuid Limburg.

Landschapselementen zijn van groot belang als verbindingswegen en (tijdelijke) leefgebieden voor een diversiteit aan fauna in het landelijke gebied. Een fijnmazig en divers netwerk dat bestaande bos- en natuurgebieden of extensief gebruikte agrarische percelen met elkaar verbindt, is ideaal. De vele hagen, graften, extensieve boomgaarden, holle wegen en houtwallen (al dan niet gecombineerd met extensief beheerde graslanden) in het Zuid-Limburgse landschap bieden een goede basis om dit netwerk te versterken en te verbeteren. In het ANLb2016 zijn dan ook veel van dergelijke elementen opgenomen, die allemaal bij elkaar opgeteld een belangrijke stap zijn naar het optimaliseren van de ecologische dooradering van het landelijke gebied.

In Zuid-Limburg komen een aantal speciale doelsoorten voor die nergens anders in Nederland te vinden zijn (zoals Wilde kat, Hazelmuis, Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad) of die op landelijke schaal ook zeldzaam zijn (Grauwe Klauwier, Kamsalamander en Vliegend hert). In de directe nabijheid van actueel leefgebieden van een aantal van deze doelsoorten wordt door deelnemers beheer toegepast waardoor bestaande leefgebieden uitgebreid of verbeterd worden. Denk hierbij aan het ontwikkelen van struwelen en struweelhagen gecombineerd met onbemeste, kruidenrijke graslanden, het herstellen en onderhouden van graften en holle wegen of de aanleg van poelen en stapsteenwanden in overhoeken en extensieve perceeltjes.

Op deze manier werkt Natuurrijk Limburg Zuid  samen met haar ruim 640 leden aan een netwerk van landschapselementen en grotere en kleinere leefgebieden op agrarische percelen die een waardevolle aanvulling vormen op de bestaande natuur- en bosgebieden.

Voor meer informatie over het ANLb2016, zie de website www.natuurrijklimburg.nl  of neem contact op met de veldmedewerker, Pieter Puts, via 06-54946066 of puts@natuurrijklimburg.nl.

Soortenprogramma

Natuurrijk Limburg heeft van de provincie Limburg financiële middelen gekregen om inrichtingsmaatregelen te treffen ten behoeve van de  Europese doelsoorten, zoals Vroedmeesterpad, Grauwe klauwier, Hazelmuis, Geelbuikvuurpad, Veldhamster en Wilde kat. Niet alleen deze soorten kunnen van de maatregelen profiteren, maar ook een heel scala van andere dieren.  Samen met de deelnemers is bepaald welke maatregelen zinvol zijn om de bewuste percelen vanuit ecologisch oogpunt te optimaliseren. De locaties zijn dusdanig gekozen om het ecologische netwerk te bevorderen en sluiten aan op andere belangrijke leefgebieden. In totaal zijn in Zuid-Limburg in de gemeenten Meerssen, Heerlen, Gulpen-Wittem, Vaals, en Margraten-Eijsden ruim 8 kilometer struweelhagen en 3,5 kilometer ruwe hagen aangeplant, ruim 1 kilometer graften opnieuw voorzien van struweel en 18 poelen (vaak in combinatie met een stapelsteenwandje) aangelegd. Voor het beheer en onderhoud zijn contracten afgesloten in het kader van het ANLb2016.

Voor verdere informatie hierover wordt u verwezen naar Natuurrijk Limburg >>

Contactpersoon voor het ANLb16 is:

Pieter Puts

Postbus 960, 6040 AZ Roermond

Telefoon: 06-54946066

E-mail: puts@natuurrijklimburg.nl