Doelstelling

Doelstelling

De coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid wil samen met haar leden (agrariërs en particuliere grondgebruikers) de natuur- en landschapswaarden van hun terreinen duurzaam verder te ontwikkelen.

Strategie

De coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid wil haar doelstelling onder andere bereiken door:

  • Het sluiten van overeenkomsten met haar leden;
  • Een breed gedragen samenwerkingsverband te creëren;
  • Expertise binnen de coöperatie te bundelen en beschikbaar te stellen;
  • Het adviseren van grondeigenaren en -gebruikers;
  • Het sluiten van overeenkomsten met overheden en derden;
  • Te fungeren als aanspreek- en overlegorgaan.