Nieuws

30-8-2020

Limburg Bloeit Op officieel van start

Limburg bloeit op! Dat is de naam van de stichting die werkt aan het beheer en behoud van de natuur en het landschap in Limburg.

Op 3 september a.s. gaat Limburg Bloeit Op officieel van start.
Met steun van de gemeente Eijsden-Margraten werden er langs de Heiweg in Sint Geertruid flora- en faunastroken ingezaaid. Het zijn de symbolische eerste zaadjes die daar zijn geplant en die nu al tot bloei komen. Een prachtige plek om de beweging van start te laten gaan!

3-8-2020

Vacature ledenraadslid

De Ledenraad van Natuurrijk Limburg
De Ledenraad van Natuurrijk Limburg oefent namens de leden invloed uit op het beleid van de coöperatie Natuurrijk Limburg. Jaarlijks treft de Ledenraad onze Raad van Bestuur diverse keren.

Natuurrijk Limburg Zuid is met vier leden vertegenwoordigd in de Ledenraad van de coöperatie Natuurrijk Limburg te Roermond. Natuurrijk Limburg Zuid streeft naar een gevarieerde samenstelling, zodat de Ledenraad een goede afspiegeling is van het ledenbestand in haar werkgebied.

Het bestuur van Natuurrijk Limburg Zuid is per direct op zoek naar een nieuw en enthousiast ledenraadslid met voorkeur van een vrouw.
Nadere informatie over de gewenste profielschets en criteria betreffende deze functie vindt u hier: https://natuurrijklimburgzuid.nl/images/Ledenraadslid%20van%20Natuurrijk%20Limburg.pdf

Heeft u belangstelling of heeft u vragen naar aanleiding van deze vacature?
Stuur dan een bericht naar secretaris@natuurrijklimburgzuid.nl of neem contact met ons op via telefoonnummer 06-29376972.
Reageren kan tot 21 september 2020.
2-8-2020

Nieuwsbrief Augustus 2020

Klik hier om de nieuwsbrief te openen.
16-6-2020

Mededeling in verband met onze Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Nu de wereld in de greep van het corona-virus wordt gehouden raakt het ook onze coöperatie.
Hoewel de overheidsmaatregelen sinds 1 juni iets versoepeld zijn, kunnen activiteiten met grotere groepen mensen nog steeds niet plaatsvinden. In dat verlengde heeft het bestuur dan ook besloten de Algemene Ledenvergadering die voor juni gepland was af te lassen.

Gezien het grote aantal leden van onze coöperatie, is het onwenselijk om de ALV op een alternatieve wijze, waarbij we via online vergaderfaciliteiten werken, te laten plaatsvinden.
Om onze leden toch op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de coöperatie, ontvangt ieder lid in juli een nieuwsbrief met de belangrijkste nieuwtjes.

We hopen dat de ontwikkelingen rondom het corona-virus een positief verloop zullen hebben en dat onze Algemene Ledenvergadering in november plaats kan vinden.
We rekenen op uw begrip en wensen u voor nu veel gezondheid toe, zodat hopelijk iedereen op onze ALV in november aanwezig kan zijn.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Natuurrijk Limburg Zuid,

Johannes d ‘Ansembourg, voorzitter
13-4-2020

Stichting Limburg Bloeit Op begint met de aanleg van bloemrijke akkerstroken in Zuid-Limburg

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2019 werden onze leden d.m.v. een inzichtelijke presentatie op de hoogte gebracht van de voortgang van het project Bloeiende bermen en akkerranden. De problemen rondom de uitvoering van dit project via LEADER, zoals bureaucratische en ambtelijke obstakels, financiële toezeggingen die niet verzilverd worden en het onoverkomelijk probleem van een niet sluitende voorfinanciering, werden uitvoerig uit de doeken gedaan. Het besluit van het bestuur om de uitvoering van het project via LEADER stop te zetten werd door de aanwezige leden dan ook zonder vragen goedgekeurd.

Aangekondigd werd dat het project zal wel worden doorgezet, maar in een ander formaat.

Dit nieuwe projectformaat kreeg op 30 december 2019 gestalte met de oprichting van de Stichting Limburg Bloeit Op. De op initiatief van Natuurrijk Limburg Zuid opgerichte Stichting Limburg Bloeit Op, ging met een driehoofdig bestuur en een projectmanager, voortvarend aan de slag.

In deze voor iedereen zeer bijzondere en moeilijke tijden, hebben wij een goed bericht te melden betreffende ons Project bloeiende bermen en akkerranden. Er is de afgelopen maanden hard door de stichting gewerkt aan het realiseren van ons doel; het aanleggen van flora- en faunastroken. De Stichting Limburg Bloeit Op is op 2 april begonnen met het zaai klaar laten maken van de stroken. De eigenlijke inzaai zal komende week plaatsvinden door loonbedrijf Houten VOF uit Mesch. In het totaal zal er 2.800 meter aan stoken (1,7 hectare) worden ingezaaid, verdeelt over 11 kavels verspreid in de gemeente Eijsden-Margraten. Een speciale dank aan de deelnemende agrariërs is zeker op zijn plaats.

Wilt u meer weten over de Stichting Limburg Bloeit Op, onze resultaten, onze plannen, de verdere uitrol van het project of heeft u vragen, graag verwijzen wij u naar onze website https://limburgbloeitop.nl
12-3-2020

Creatief met landbouw

Evenement Kringlooplandbouw

Op zaterdag 7 maart werd er door de coalitiepartij PRO Gulpen-Wittem onder de titel van “Creatief met Landbouw” een symposium over kringlooplandbouw georganiseerd in gemeenschapshuis A ge Wienhoes in Partij. Ook Natuurrijk Limburg-Zuid nam deel aan dit goed bezocht en positief ervaren evenement.


17.02.2020

Uitbetalingen beheervergoedingen ANLb 2019

In 2019 hebben we weer veel goed beheer gezien door onze ANLb-deelnemers. Een heleboel om met z’n allen weer trots op te zijn. De betreffende deelnemers hebben eind vorige week een specificatie ontvangen van de vergoeding voor hun beheer in 2019.

ANLb-deelnemers die in 2019 beheer hebben uitgevoerd, hebben enkele dagen geleden vanuit Natuurrijk Limburg de specificatie van deze betaling ontvangen per e-mail of post. Heeft u vragen of opmerkingen over de uitbetaling? Kijk dan eerst in het document met veelgestelde vragen over de uitbetaling of uw vraag ertussen staat.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan met Natuurrijk Limburg contact op.


 

07.02.2020

Informatiebijeenkomst hamsterbeheer op 12 februari 2020

Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst wordt de stand van zaken uiteengezet van de projecten rondom het hamsterbeheer in Zuid-Limburg.

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Kijk dan hier voor meer informatie.


 

29.01.2020

Grote belangstelling voor pilot begrazings- en/of hooilandbeheer

Ruim 50 leden van Natuurrijk Limburg Zuid waren aanwezig op de informatiebijeenkomst die het startpunt was van de pilot Begrazings- en/of hooilandbeheer. Hier de presentaties en het verslag van de bijeenkomst. Centraal stond de vraag: Hoe kunnen we samen als aanwezige leden van Natuurrijk Limburg Zuid een duurzame verbinding leggen tussen leden met “begrazings/grasvraag” en leden met een “begrazings/grasaanbod” met als einddoel een samenwerking tot stand te brengen die bijdraagt aan een verbetering van de biodiversiteit in de regio Zuid-Limburg?

Wilt u deelnemen aan deze pilot? Kijk dan hier voor meer informatie. Via dit invulformulier kunt u zich tot en met 6 februari 2020 aanmelden.


 

23.12.2019

Uitnodiging informatiebijeenkomst pilot begrazingsbeheer 21 januari 2020 om 20.00 uur.

uitnodiging Nali Zuid pilot begrazingsbeheer 21.1.2020.def


 

20.12.2019

De concept notulen van de 8ste ALV d.d. 13 november 2019 staan op de website.

KLIK HIER om de concept notulen te lezen.


 

24.10.2019

Gericht aangepast agrarisch beheer nodig op elk graanperceel in Zuid-Limburg

Natuurrijk Limburg heeft hierover, samen met Wageningen Environmental Research en de Zoogdiervereniging, een natuurbericht geplaatst op Nature Today.

KLIK HIER om het volledige artikel te lezen.


 

23.10.2019

Noteer alvast in uw agenda!

De 8e ALV is gepland op woensdag 13 november 2019
Locatie: zaal Keulen te Klimmen, aanvang 20.00 uur
De uitnodiging en bijbehorende bijlagen zult u binnenkort per email/post ontvangen.

 

Beeldverslag kick-off activiteiten Beleefweek september 2019

http://www.natuurparkenlimburg.nl/nl/beleefweek/kickoff


 

Natuurrijk Limburg Zuid faciliteert haar leden in het organiseren van Landschapsbeheer:

Tijdens de Algemene Ledenvergadering en van onze veldmedewerker Pieter Puts krijgt de coöperatie signalen dat er onder de leden behoefte is aan advies en ondersteuning bij het onderhoud van landschapselementen. Daar gaan we mee aan de slag.

Om een goed beeld te krijgen waar precies behoefte aan is, is er een projectmedewerker aangetrokken; Dominique Neven. Hij zal in maart 2019 eerst starten met een behoeftepeiling.  Voor meer informatie zie onder projecten.


 

Beeldverslag kick-off activiteiten Beleefweek 14-23-09-2018

https://indd.adobe.com/view/983cbac7-f8ca-4609-a47e-31f0237d865d


Veldbijeenkomsten 2018

in de zomer van 2018 wordt weer een aantal veldbijeenkomsten georganiseerd. Zie onder Activiteiten/Veldbijeenkomsten.


Informatiebijeenkomst ANLb 12 april 2018

Op donderdag 12 april is er een informatiebijeenkomst over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Samen met de provincie Limburg en Natuurrijk Limburg organiseren we voor u een informatiebijeenkomst waarbij we het proces nader toelichten hoe we het Natuurbeheerplan van de provincie doorvertalen naar concreet ANLb-beheer bij de deelnemers buiten in het veld.

In bijgaande link vindt u meer informatie en de uitnodiging voor deze bijeenkomst.

uitnodiging ledenbijeenkomst NaLi Zuid 12.4.2018.def

zie verder onder ‘Activiteiten’.


Versterking collectief ANLb

Via onderstaande link vindt u informatie over ‘Versterking collectief ANLb’.

https://www.natuurrijklimburg.nl/actueel/artikelen/versterking-collectief-anlb/


Info van bestuur Natuurrijk Limburg

6 Maart zijn alle ANLb vergoedingen aan de deelnemers voor het beheer in 2017 overgemaakt.  De deelnemers ontvangen per post nog een specificatie thuis.

Voor veel gestelde vragen en bijpassende antwoorden verwijzen we u naar bijgaande link.

https://www.natuurrijklimburg.nl/actueel/artikelen/uitbetaling-anlb-2017/


Maatschappelijke organisaties nemen verantwoordelijkheid in Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Natuurrijk Limburg Zuid en IKL hebben gezocht naar mogelijkheden voor het generen en uitvoeren van projecten ten behoeve van onze leden. Daarnaast zijn ook de mogelijkheden onderzocht om vanuit de NLZL middelen hiervoor beschikbaar te gaan krijgen. Samenwerking met andere partijen die de verantwoordelijkheid nemen op thema’s die elkaar verbinden en versterken is onze inzet geweest om te komen tot een samenwerking met de LLTB en de VVV. Een en ander heeft er toe geleid dat dit op 1 maart bijgaand document is ondertekend.

Nationaal Landschap Zuid-Limburg


Inspiratiebijeenkomst leefbare dorpen

LEADER Zuid-Limburg organiseert op woensdag 20 december een eerste regionale inspiratiebijeenkomst voor dorpsraden, verenigingen van burgers en ondernemers die werken aan leefbare dorpen en de kwaliteit van het Zuid-Limburgse landschap. Op deze avond kunt u ideeën opdoen of plannen uitwerken voor mogelijke aanvragen voor financiële ondersteuning vanuit het LEADER programma. De volledige uitnodiging met voorbeelden van geaccepteerde projecten gaat hierbij.

Begin 2018 zullen er vergelijkbare bijeenkomsten worden gehouden voor de regio’s Heuvelland en Parkstad.

Uitnodiging LEADER inspiratieavond leefbare dorpen 20-12-2017


4e ALV dinsdag 14-11-2017

De presentaties van deze ALV staan nu op de website.   Zie verder onder ‘Activiteiten’

Op deze ALV is besloten dat de contributie voor 2018 € 40,- zal bedragen  


Goedkeuring aanvullende gebiedsaanvraag

Goedkeuring aanvullende gebiedsaanvraag


Contributie Natuurrijk Limburg Zuid

04 oktober 2017

Onlangs hebben alle ANLb deelnemers in Zuid-Limburg een factuur ontvangen voor de contributie van het uitvoeringscollectief Natuurrijk Limburg Zuid.

Deelnemers aan het collectief ANLb zijn automatisch lid van het collectief Natuurrijk Limburg én betalend lid van het regionale uitvoeringscollectief. U betaalt echter alleen contributie bij het regionale uitvoeringscollectief.

Dit wordt nader uitgelegd in bijlage 5 van de ANLb beheerovereenkomst. Deze is in te zien op de website van Natuurrijk Limburg.


Start forum graslandbeheer

START OPRICHTING FORUM


Natuurinclusieve Landbouw: wat kunnen en willen we ermee?

Via onderstaande link vindt u een achtergrondnotitie van BOERENNATUUR over natuurinclusieve landbouw.

BOER EN NATUUR – Achtergrondnotitie natuur inclusieve landbouw 2017   


17.02.2020

Uitbetalingen beheervergoedingen ANLb 2019

In 2019 hebben we weer veel goed beheer gezien door onze ANLb-deelnemers. Een heleboel om met z’n allen weer trots op te zijn. De betreffende deelnemers hebben eind vorige week een specificatie ontvangen van de vergoeding voor hun beheer in 2019.

ANLb-deelnemers die in 2019 beheer hebben uitgevoerd, hebben enkele dagen geleden vanuit Natuurrijk Limburg de specificatie van deze betaling ontvangen per e-mail of post. Heeft u vragen of opmerkingen over de uitbetaling? Kijk dan eerst in het document met veelgestelde vragen over de uitbetaling of uw vraag ertussen staat.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan met Natuurrijk Limburg contact op.


 

07.02.2020

Informatiebijeenkomst hamsterbeheer op 12 februari 2020

Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst wordt de stand van zaken uiteengezet van de projecten rondom het hamsterbeheer in Zuid-Limburg.

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Kijk dan hier voor meer informatie.


 

29.01.2020

Grote belangstelling voor pilot begrazings- en/of hooilandbeheer

Ruim 50 leden van Natuurrijk Limburg Zuid waren aanwezig op de informatiebijeenkomst die het startpunt was van de pilot Begrazings- en/of hooilandbeheer. Hier de presentaties en het verslag van de bijeenkomst. Centraal stond de vraag: Hoe kunnen we samen als aanwezige leden van Natuurrijk Limburg Zuid een duurzame verbinding leggen tussen leden met “begrazings/grasvraag” en leden met een “begrazings/grasaanbod” met als einddoel een samenwerking tot stand te brengen die bijdraagt aan een verbetering van de biodiversiteit in de regio Zuid-Limburg?

Wilt u deelnemen aan deze pilot? Kijk dan hier voor meer informatie. Via dit invulformulier kunt u zich tot en met 6 februari 2020 aanmelden.


 

23.12.2019

Uitnodiging informatiebijeenkomst pilot begrazingsbeheer 21 januari 2020 om 20.00 uur.

uitnodiging Nali Zuid pilot begrazingsbeheer 21.1.2020.def


 

20.12.2019

De concept notulen van de 8ste ALV d.d. 13 november 2019 staan op de website.

KLIK HIER om de concept notulen te lezen.


 

24.10.2019

Gericht aangepast agrarisch beheer nodig op elk graanperceel in Zuid-Limburg

Natuurrijk Limburg heeft hierover, samen met Wageningen Environmental Research en de Zoogdiervereniging, een natuurbericht geplaatst op Nature Today.

KLIK HIER om het volledige artikel te lezen.


 

23.10.2019

Noteer alvast in uw agenda!

De 8e ALV is gepland op woensdag 13 november 2019
Locatie: zaal Keulen te Klimmen, aanvang 20.00 uur
De uitnodiging en bijbehorende bijlagen zult u binnenkort per email/post ontvangen.

 

Beeldverslag kick-off activiteiten Beleefweek september 2019

http://www.natuurparkenlimburg.nl/nl/beleefweek/kickoff


 

Natuurrijk Limburg Zuid faciliteert haar leden in het organiseren van Landschapsbeheer:

Tijdens de Algemene Ledenvergadering en van onze veldmedewerker Pieter Puts krijgt de coöperatie signalen dat er onder de leden behoefte is aan advies en ondersteuning bij het onderhoud van landschapselementen. Daar gaan we mee aan de slag.

Om een goed beeld te krijgen waar precies behoefte aan is, is er een projectmedewerker aangetrokken; Dominique Neven. Hij zal in maart 2019 eerst starten met een behoeftepeiling.  Voor meer informatie zie onder projecten.


 

Beeldverslag kick-off activiteiten Beleefweek 14-23-09-2018

https://indd.adobe.com/view/983cbac7-f8ca-4609-a47e-31f0237d865d


Veldbijeenkomsten 2018

in de zomer van 2018 wordt weer een aantal veldbijeenkomsten georganiseerd. Zie onder Activiteiten/Veldbijeenkomsten.


Informatiebijeenkomst ANLb 12 april 2018

Op donderdag 12 april is er een informatiebijeenkomst over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Samen met de provincie Limburg en Natuurrijk Limburg organiseren we voor u een informatiebijeenkomst waarbij we het proces nader toelichten hoe we het Natuurbeheerplan van de provincie doorvertalen naar concreet ANLb-beheer bij de deelnemers buiten in het veld.

In bijgaande link vindt u meer informatie en de uitnodiging voor deze bijeenkomst.

uitnodiging ledenbijeenkomst NaLi Zuid 12.4.2018.def

zie verder onder ‘Activiteiten’.


Versterking collectief ANLb

Via onderstaande link vindt u informatie over 'Versterking collectief ANLb'.

https://www.natuurrijklimburg.nl/actueel/artikelen/versterking-collectief-anlb/


Info van bestuur Natuurrijk Limburg

6 Maart zijn alle ANLb vergoedingen aan de deelnemers voor het beheer in 2017 overgemaakt.  De deelnemers ontvangen per post nog een specificatie thuis.

Voor veel gestelde vragen en bijpassende antwoorden verwijzen we u naar bijgaande link.

https://www.natuurrijklimburg.nl/actueel/artikelen/uitbetaling-anlb-2017/


Maatschappelijke organisaties nemen verantwoordelijkheid in Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Natuurrijk Limburg Zuid en IKL hebben gezocht naar mogelijkheden voor het generen en uitvoeren van projecten ten behoeve van onze leden. Daarnaast zijn ook de mogelijkheden onderzocht om vanuit de NLZL middelen hiervoor beschikbaar te gaan krijgen. Samenwerking met andere partijen die de verantwoordelijkheid nemen op thema's die elkaar verbinden en versterken is onze inzet geweest om te komen tot een samenwerking met de LLTB en de VVV. Een en ander heeft er toe geleid dat dit op 1 maart bijgaand document is ondertekend.

Nationaal Landschap Zuid-Limburg


Inspiratiebijeenkomst leefbare dorpen

LEADER Zuid-Limburg organiseert op woensdag 20 december een eerste regionale inspiratiebijeenkomst voor dorpsraden, verenigingen van burgers en ondernemers die werken aan leefbare dorpen en de kwaliteit van het Zuid-Limburgse landschap. Op deze avond kunt u ideeën opdoen of plannen uitwerken voor mogelijke aanvragen voor financiële ondersteuning vanuit het LEADER programma. De volledige uitnodiging met voorbeelden van geaccepteerde projecten gaat hierbij.

Begin 2018 zullen er vergelijkbare bijeenkomsten worden gehouden voor de regio's Heuvelland en Parkstad.

Uitnodiging LEADER inspiratieavond leefbare dorpen 20-12-2017


4e ALV dinsdag 14-11-2017

De presentaties van deze ALV staan nu op de website.   Zie verder onder 'Activiteiten'

Op deze ALV is besloten dat de contributie voor 2018 € 40,- zal bedragen  


Goedkeuring aanvullende gebiedsaanvraag

Goedkeuring aanvullende gebiedsaanvraag


Contributie Natuurrijk Limburg Zuid

04 oktober 2017

Onlangs hebben alle ANLb deelnemers in Zuid-Limburg een factuur ontvangen voor de contributie van het uitvoeringscollectief Natuurrijk Limburg Zuid.

Deelnemers aan het collectief ANLb zijn automatisch lid van het collectief Natuurrijk Limburg én betalend lid van het regionale uitvoeringscollectief. U betaalt echter alleen contributie bij het regionale uitvoeringscollectief.

Dit wordt nader uitgelegd in bijlage 5 van de ANLb beheerovereenkomst. Deze is in te zien op de website van Natuurrijk Limburg.


Start forum graslandbeheer

START OPRICHTING FORUM


Natuurinclusieve Landbouw: wat kunnen en willen we ermee?

Via onderstaande link vindt u een achtergrondnotitie van BOERENNATUUR over natuurinclusieve landbouw.

BOER EN NATUUR - Achtergrondnotitie natuur inclusieve landbouw 2017   


Plantactie gericht op het authentieke landschap Zuid-Limburg.

Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg biedt met de Provinciale Plantcampagne Nationaal Landschap Zuid-Limburg in samenwerking met de Provincie en gemeenten de mogelijkheid voor het verkrijgen van struiken en bomen met boompalen en korf.

Aanmeldingsformulier plantactie Nationaal Landschap Zuid-Limburg